SAMEX

Oferty pracy powinny zawierać:

1. C.V. (zawierające podstawowe dane: koniecznie telefon kontaktowy, oraz imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania, oraz opis przebiegu pracy)
2. kserokopie posiadanych uprawnień (książkę spawacza, certyfikaty spawalnicze, uprawnienia do obsługi suwnic, wózków widłowych, gientarek, tokarek, frezarek…)
3. oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku o jakie się ubiega
4. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, oraz kserokopię świadectwa ukończenia szkoły
5. kserokopię dowodu osobistego (nowego typu – ten plastikowy), LUB ważnego paszportu (szczególnie jeżeli nie ma dowodu nowego typu)

Oferty pracy można przesyłać:
Pocztą na adres:

Samex Spółka Komandytowa
02-981 Warszawa ul. Augustówka 36

e-mailem na e-adres:
praca@samex.pl

pl_PL